دیان آرا صنعت

(DAS®)

تبدیل چهارگوش به گرد

ویژگی ها:

کانال هوا مربع به گرد، برای اتصال مستطیل به دایره و بالعکس، هر جا که چنین انتقالی لازم باشد استفاده می شود.

 

کاربردها:

ممکن است برای اتصال به تجهیزات تهویه باشد.

مورد استفاده در جایی که یک منطقه محدود است مانند فضای خالی سقف.

در تجهیزات حرکت هوا استفاده می شود.