دیان آرا صنعت

(DAS®)

تبدیل گرد به گرد

ویژگی ها:

برای اتصال دو کانال با اندازه های مختلف به یکدیگر استفاده می شود.

انتهای نرگی هر دو طرف را مستقیماً در داخل مجرای اسپیرال قرار می‌گیرد.

جفت مادگی برای قرار گرفتن در قسمت دیگر انتهایی نرگی مورد نیاز است.

نصب آسان

 

کاربردها:

برای استفاده در طیف وسیعی از کاربردهای هوا، گرد و غبار، دود و ذرات.

برای انتقال از یک قطر به قطر دیگر استفاده می شود.