دیان آرا صنعت

(DAS®)

دریچه خطی قوس دار

کاربردها:

برای تامین و توزیع هوای برگشتی در کاربردهای گرمایش و سرمایش استفاده می شود
برای نصب دیوارهای جانبی، کف، آستانه و سقف طراحی شده است.
قابل استفاده در برنامه های مستقیم، پیوسته و منحنی.

 

ویژگی ها:

طرح های منفرد یا پیوسته.
جریان یک یا دو طرفه.
ساختار آلومینیوم و یا آهنی همراه با رنگ الکتروستاتیک
منطبق با مجموعه‌ای از پلنوم باکس ها.
دریچه خطی با زاویه پره ی مختلف قابلیت
نصب آسان
هم برای هوای رفت و هم هوای برگشت قابل استفاده میباشد.تولید و اجرا را دارد.
درطولهای مختلف متناسب با نیاز و طراحی