دیان آرا صنعت

(DAS®)

دریچه گرد جت نازل

از این مدل دریچه جهت دهش و نصب در ارتفاع بالای ۴ مترکه نیاز به پرتاب باد بلند جهت مسافت های دور است استفاده میشود.

دریچه جت نازل برای انتقال حجم بالای هوا در فضاهای وسیع مانند سالنهای صنعتی، تجاری و نمایش با ارتفاع سقف بالا استفاده میشود

قابلیت تغییر جهت جریان هوا در حول یک محور را دارد.

با متریال آهنی و آلومینیوم قابلیت تولید دارد و به صورت رنگ خام و یا رنگ الکتروستاتیک کوره ای ارائه میگردد.