دیان آرا صنعت

(DAS®)

رابط

ویژگی ها:

کوپلینگ نرگی یکی از اجزای اتصال سیستم اسپیرال داکت است.

برای اتصال استاندارد انتهایی اتصالات نرگی به یکدیگر استفاده می شود.

 

کاربردها:

جهت اتصال و ازدیاد طول دو شاخه کانال اسپیرال از رابط نرگی استفاده میشود.

برای استفاده در طیف وسیعی از کاربردهای هوا، گرد و غبار، دود و ذرات.

اتصال آسان