دیان آرا صنعت

(DAS®)

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

با انواع کانال های فلکسیبل و ثابت تهویه مطبوع  و اسپیرال متصل میشود .

به راحتی یک شاخه جدید را به کانال خود اضافه کنید

برای جمع آوری گرد و غبار و سیستم های خروجی هوا

جهت خروجی گرفتن و اضافه کردن لاین جدید با تقسیم باد متناسب

نصب آسان