دیان آرا صنعت

(DAS®)

شلواره ۴۵ درجه یا Y

ویژگی ها:

انتهای مادگی و نرگی

ساختار جوش نقطه ای

هواگیر

ساختار فولاد گالوانیزه

 

کاربردها:

این سه راه با زاویه ۴۵ درجه به صورت متقارن و غیر متقارن جهت تقسیم باد مناسب تولید میگردد.

در کاربردهای سیستم تهویه هوای تجاری و مسکونی استفاده می شود.

آنها جریان هوا را در کانال سیستم تهویه هوا هدایت میکنند، انشعاب می دهند یا جلوی آن را میگیرند  تا گرمایش و سرمایش را در جایی که لازم است ارائه دهند.