دیان آرا صنعت

(DAS®)

قطعات سفارشی

طبق سفارش مشتری و ارسال نقشه، اشکال متفاوتی از اتصالات و قطعات مورد نیاز همانند شلواره چهارگوش به گرد، پلنیوم باکس، کلکتور و غیره …. در هر سایز وبا هرضخامت و متریالی قابل تولید و ارائه میباشد.