دیان آرا صنعت

(DAS®)

چهارراه تبدیل ۹۰ درجه

کاربرد:

برای توزیع هوا از سیستم تغذیه اصلی به چندین کانال کوچکتر استفاده می شود.

 

ویژگی ها:

باید آب و هوا بند باشد بنابراین هرگونه نشتی را کاهش دهد ابعاد از نظر اندازه و ضخامت باید متناسب با ابعاد کانکتورها باشد. باید مقدار معینی از گرما و فشار را تحمل کند و در نتیجه دوام را افزایش دهد مقاوم در برابر زنگ زدگی در نتیجه ایمنی استفاده از داکت اسپلیترها را افزایش می دهد.
با توجه به موارد کاربرد و ضریب اصطحکاک از زاویه ۹۰ درجه یا ۴۵ درجه استفاده میشود.